Presentation

wojtowicz_revised_shepherd_presentation.pdf